Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

bilhassa: özellikle

sergüzeşt: macera

tekerrür: tekrarlanma

inkişaf: gelişme, gelişim

serzeniş: yakınma

içtima: toplantı

intibak: uyum

veçhe: yön

mihnet: sıkıntı

vakar: ağırbaşlılık

metanet: dayanıklılık

müsamaha: hoşgörü

tefsir: yorumlama

mütefekkir: düşünür

taassup: bağnazlık

mukavemet: dayanma, karşı koyma

vecize: özdeyiş

ihsan: iyilik etme

icabet: bir çağrıya gitme

istitrat: sırası gelmişken söylenen söz

mülaki: kavuşan

müşfik: sevecen

teferruat: ayrıntı

efkar: düşünce, fikir

mamafih: bununla birlikte

teşci etmek: cesaretlendirmek, yüreklendirmek

vasıl olmak: ulaşmak, varmak

salahiyet: yetki

mugayir: aykırı

tumturaklı: Anlama bir şey katmayan, bir anlam bildirmeyen ancak kulağa hoş gelen

vuzuh: açıklık, aydınlık

inkisârı hayâl: hayal kırıklığı

riyaziye: matematik

zümre: topluluk

taltif: ödüllendirme

güzide: seçkin

hilkat: yaradılış, fıtrat

mahir: becerikli, yetenekli

feragat: hakkından kendi isteğiyle vazgeçme

tetkik: inceleme, araştırma

(c) 2002 - 2018 Gönül.net